Regulamin Programu Poleceń Fitssey

Ostatnia modyfikacja: 09 kwietnia 2020

 1. Niniejszy regulamin określa zasady polecania Oprogramowania i Systemu Rezerwacji Online znajomym i nagradzania polecających („Regulamin”).
 2. Organizatorem Programu Poleceń jest firma lightenbody z siedzibą przy ul. Elektoralnej 13 lok.121, 00-137 Warszawa, NIP 7532294721, REGON 362814110 (zwana w dalszej części Administratorem).
 3. Program przeznaczony jest dla Klientów lightenbody, którzy za jego pośrednictwem mogą polecać Nowych Użytkowników i otrzymywać Premie.
 4. Po utworzeniu własnego konta w Serwisie internetowym możesz zaprosić osobę, która do tej pory nie korzystała z usług lightenbody („Osoba polecona”, „Nowy użytkownik”), do utworzenia konta w Serwisie internetowym. Przesłanie takiego zaproszenia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim treści. Administrator przyzna Użytkownikowi Premię („Darmowy Miesiąc”), pod postacią darmowego miesiąca subskrypcji, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

  1. Osoba polecona do momentu odebrania polecenia nie utworzyła konta w Serwisie internetowym;
  2. Osoba polecona w celu utworzenia konta skorzystała ze specjalnie wygenerowanego przez Użytkownika linku zawierającego Unikatowy Identyfikator Studio;
  3. Osoba polecona utworzyła konto w Serwisie internetowym, podając wymagane dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, zgodnie z OWU lightenbody;
  4. Nowy użytkownik będzie aktywnie korzystał z Oprogramowania lightenbody przez co najmniej miesiąc od momentu rejestracji w Serwisie internetowym;
  5. Poziom aktywności Nowego użytkownika zostanie oceniony indywidualnie na podstawie częstotliwości logowania do Oprogramowania lightenbody BackOffice™, liczby utworzonych kont pracowników, klientów, oraz liczby dokonanych rezerwacji;
  6. Użytkownik nie może skorzystać z oferty, jeśli osoba polecona to on sam lub Studio należące do Użytkownika, lub w jakikolwiek sposób finansowo z nim związane.

 5. Pod warunkiem spełnieniu ww. warunków Darmowy miesiąc przyznawany jest Użytkownikowi dla najbliższego okresu rozliczeniowego od dnia uznania Nowego użytkownika za aktywnego.
 6. Użytkownik nie może skorzystać z Darmowego miesiąca, jeśli nie osiągnął liczby co najmniej 51 (słownie pięćdziesięciu jeden) rezerwacji w danym okresie rozliczeniowym, co oznacza, że nie płaci Abonamentu.
 7. Użytkownik może polecić dowolną liczbę osób.
 8. W przypadku zaprzestania korzystania z Oprogramowania lightenbody przed wykorzystaniem zgromadzonych Darmowych miesięcy, Użytkownik traci niewykorzystane Darmowe miesiące.
 9. Nagradzanie Użytkowników polecających obowiązuje do odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub czasowego wstrzymania tej praktyki w dowolnym momencie, bez obowiązku wcześniejszego poinformowania Użytkowników. Zakończenie lub wstrzymanie nagradzania pozostaje bez wpływu na ważność uzyskanych wcześniej Darmowych miesięcy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Umów (OWU).